Lofoten #8 – Kajak,2023

OBS att du nu hittar alla 2024 års Lofoten resor här: Utemedniclasbutiken

English? Please see below (bottom).

Avresa Sthlm C den 31/7 och hemma igen den 8/8. Om du väljer paketet inkl resa och transfer mm.

Hej och välkommen hit till Lofoten #8 min åttonde arrangerade resa hit till det helt unika Lofoten.
Och nu en modell för dig som vill uppleva denna unika natur från Kajaken!

Och en fin möjlighet att uppleva det fantastiska Lofoten med ett personligt och kunnigt guidande och med ett lite nytt koncept. Dvs ännu bättre än 2022 som blev en stor succé och många fina ord från deltagarna.

Allt är inkluderat: resa, mat, boende, transfer, transporter på Lofoten, kajakturer och utrustning. Vi paddlar 3-6h per dag med någon dags paus fr paddlandet. Men då ett annat äventyr!
Och vi paddlar någon tidig morgon, någon sen kväll och givetvis dagtid. På minst 5 olika platser. Det kan vara ngt tillfälle där vi måste anpassa oss och använda dubbelkajak (vilken har sina fördelar i en grupp) men målet och fokus är singelkajaker!

Och du reser och umgås med en grupp av prestigelösa, väldigt trevliga och nyfikna människor?

Och med aktiviteter och äventyr varje dag men med utrymme för eget, reflektion och skönt häng?

Låter det bra?
Då tycker jag att du ska boka din plats redan nu för en resa på 6 nätter och 7 aktiva dagar (från ankomst till avresa) på Lofoten med bra boende och så klart ett antal magiska paddlingar med underbara fjordar intill och det vackra Norska havet utanför.

Om du är helt nybörjare inom kajak så måste du ta en kurs eller 2 och träna mycket innan Lofoten om du vill ut på havet här uppe. Du måste kunna hantera längre paddlingar, lite vågor samt egen och kamrat räddning. Dvs motsvarande grön nivå.
Jag tipsar gärna om möjligheter att paddla/testa/lära.

Och om du bara vill vandra eller enbart paddla SUP så är det så klart helt okey. Du väljer och bygger på det du vill testa och en utmaning på dina villkor!

I detta paket ingår:
-Tåg från Sthlm till Narvik t o r liggvagn. Tider kommer så fort Vy och SJ öppnar bokningen. Men jag utgår från 2022 års priser o tider. Resan med tåg tar normalt 18-20 h. Men en fantastisk resa genom det vackra i Norr, i Sverige och Norge delvis.

– Transfer med minibuss/bil/lokal buss från Narvik till boendet t o r
– Transporter på Lofoten för aktiviteter
– Frukost
– Lunch (5 tillfälle)
– Middag (5 tillfälle)

– Bra boende 6 nätter i Kabelvåg, Svolvaer eller liknande plats nära havet.

Vi bor tillsammans i enkelt men bra boende 2 bädds rum om du inte bokar enkelrum.

– Turer med kajak i grupper om 4-8 personer.

– Externa Guider på Lofoten på kajakturer för 4 av 5 turer.

– Tillgång på extra och egna moderna, stabila och lättdrivna extra kajaker. Utöver turerna.

– Tillgång på 5-6 st nästan helt nya SUP brädor.

– Tillbehör som paddlar/flytvästar mm ingår så klart.

– En engagerad guide och reseledare (jag) som gör allt för din upplevelse.

Obs ej mat på tågresa/buss/transfer delen. I övrigt ingår frukost/lunch/middag.

PRIS & BOKNING:
Allt enligt ovan och en helt unika resa kostar som grund 19 900kr. Avser delat rum.

Och tänk på att tågbiljetterna är bokade i ett visst antal, dvs vi har någon egen 6 personers (är grunden) kupé från start.

Men obs att det ändras om fler eller udda antal samt tillgång på resor/platser från SJ och Vy.
Dvs om vi bara fyller upp 4 av 6 platser i en kupé så kan det komma till fler. utanför vår grupp. I vissa fall har vi också enstaka platser i andra kupéer.

Enkelrum kan finnas mot tillägg och jag undersöker efter förfrågan då antalet rum är begränsade.

Alla priser är med reservation för valutaändringar av sek/nok. Kursen gäller per 1/8-22. och är då typ 1-1.

Detsamma gäller prisnivån på tåg och boende som utgår från de priser som är tillgängliga idag. Inflation/energi/räntor etc som påverkar o förändrar prisnivån på ett negativt sätt. Dvs tillkommande kostnader för Niclas Tengwall AB. Referensdag är den dagen då detta event läggs ut första gången: 7/8-22

————————
Du kan också köpa detta helt utan resan t o r, transfer mm men allt på plats. Kolla med mig för pris i så fall.

Du bokar redan nu genom ett mess till mig eller via mail till niclas@utemedniclas.se och bokningsavgift à’ 2000kr via swish 123 263 63 97 eller BG 686 9077.
Ange Lofoten #8 och ev allergier/veg/intoleranser mm.

Avbokning mm se längst ned.

—————-

Ansvarig arrangör är Niclas Tengwall AB /Ute med Niclas som är medlem i Visita.

Om evenemanget ställs in återbetalas 100%.
Om du avbokar senast 30/4 2023 återbetalas allt utom bokningsavgiften .
Om du avbokar senast 15/6 2023 återbetalas 50%.
Därefter ingen återbetalning om du avbokar detta evenemang men du kan alltid överlåta din plats till ngn vän eller lägga ut i grupp.

Villkor vid köp: Kontakt/villkor. – Ute med Niclas

.—————-

Hello and welcome here to Lofoten #8 my eighth arranged trip here to the completely unique Lofoten.And now a model for those who want to experience this unique nature from the Kayak!

And a great opportunity to experience the fantastic Lofoten with a personal and knowledgeable guide and with a slightly new concept. That is, even better than 2022, which was a great success and many nice words from the participants.

Everything is included: travel, food, accommodation, transfers, transportation on the Lofoten Islands, kayak tours and equipment. We paddle 3-6h per day with a few days break from paddling. But then another adventure! And we paddle some early morning, some late evening and of course daytime. In at least 5 different locations.

You travel and hang out with a group of unpretentious, very nice and curious people – and it will always be a wonderful dynamic!

Does it sound good with activities and adventures every day but with room for your own, reflection and nice hanging out?


Then I think you should book your place right now for a trip of 6 nights and 7 active days (from arrival to departure) on Lofoten with good accommodation and of course a number of magical paddlings with wonderful fjords next door and the beautiful Norwegian Sea outside.

If you are a complete beginner in kayaking then you have to take a course or 2 and train a lot before Lofoten if you want to go out to sea up here. You have to be able to handle longer paddlings, some waves as well as your own and comrade rescue. I.e. the corresponding green level. I am happy to recommend opportunities to paddle / test / learn you who want more knowledge! And it can be an occasion where double kayaks are used, which has its advantages, but the goal is for everyone who wants to get single.

And if you just want to hike or just paddle SUP, it’s of course completely okey. You choose and build on what you want to test and a challenge on your terms!

This package includes:-Train from Sthlm to Narvik t o r couchette. Times come as soon as Vy and SJ open the booking. But I’m assuming the 2022 prices o times. The journey by train normally takes 18-20 h. But a fantastic journey through the beauty of the North, in Sweden and Norway in part.

– Transfer by minibus/car/local bus from Narvik to the accommodation t o r- Transport on Lofoten for activities- Breakfast every day at basecamp.- Lunch (5 occasions)- Dinner (5 occasions)

– Good accommodation 6 nights in Kabelvåg, Svolvaer or similar place near the sea.

We live together in simple but good accommodation 2-4 bed rooms if you do not book single rooms.

– Tours by kayak in groups of 4-8 people.

– Availability of extra and own modern, stable and easy-to-drive extra kayaks. Beyond the tours.

– Availability of 5-6 almost brand new SUP boards.

– Accessories such as paddles / life jackets etc. are of course included.

– A dedicated guide and tour leader (me) who does everything for your experience.

Please note not food on the train trip / bus / transfer part. Otherwise, breakfast/lunch/dinner is included.

PRICE & BOOKING: Everything as above and a completely unique trip costs as a basis SEK 19,900. Refers to shared room. If you solve the trip / transfer on your own, SEK 2250 will depart.

And keep in mind that the train tickets are booked in a certain number, ie we have our own 6 person (is the basis) compartment from the start.

But note that it changes about more or odd numbers as well as access to trips / places from SJ and Vy.Ie if we only fill up 4 out of 6 seats in a compartment, it can come to more. outside of our group. In some cases, we also have single seats in other compartments.

Single rooms can be available for a supplement and I am looking into the request as the number of rooms is limited.

All prices are subject to currency changes of sek/nok. The course is valid per 1/8-22. and is then type 1-1.

————————You can also buy this completely without the trip t o r, transfer etc. but everything on site. Check with me for price in that case.

You book already now through a message to me or via email to niclas@utemedniclas.se and booking fee à 2000kr via swish 123 263 63 97 or BG 686 9077.Enter Lofoten #8 and any allergies / veg / intolerance etc.


The remaining amount has last paymentday 31/1-2023

Cancellation etc. see at the bottom.

—————-

Responsible organizer is Niclas Tengwall AB / Ute with Niclas who is a member of Visita and kammarkollegiet.

If the event is cancelled, 100% refundable. If you cancel no later than 31/3 2023, everything except the booking fee will be refunded. If you cancel by 15/5 2023, 50% will be refunded. Then no refund if you cancel this event but you can always transfer your seat to ngn friend or post in group.